Lưu trữ

Archive for the ‘Oracle database’ Category

ORA-16024: unable to parse log_archive_dest_1

Tối rảnh rỗi sinh nông nổi nên bị cái lỗi trên. Nguyên nhân lỗi là do tạo folder ArchiveLog có dấu cách @_@. Xong shutdown db rồi startup lên không đc. Thôi nói về cách khắc phục cho đỡ ức chế!

Chạy câu lệnh

create pfile from spfile

Mục đích là tạo Spfile từ pfile (oracle home/ database).

Shutdown immediate;

(nếu database shutdown rồi thì thôi bỏ qua bước này)

Shutdown xong nhớ backup cái spfile lại cho chắc.Mở pfile vừa tạo đc ra chỉnh sửa tay lại đường dẫn log_archive_dest_1 cho chuẩn (trường hợp của mình là bỏ dấu cách)

create spfile from pfile

Creat lại spfile từ pfile

Startup;

Mở database và hoạt động bình thường

Chuyên mục:Oracle database Thẻ: